Privacy

Privacy/Dossierplicht

Dina Vos dient te voldoen aan de dossierplicht vanuit de WGBO, de WKKGZ en de Beroepscode. Hiervoor heb ik een behandelovereenkomst opgesteld die iedere nieuwe cliënt dient te ondertekenen.

Privacy

Het PIA (Privacay Impact Assesement) formulier is ter inzage in de praktijk aanwezig.

De volgende informatie wordt opgeslagen in een papieren cliënten dossier, dit wordt bewaard in een goed afgesloten kast:
•  Voornaam, achternaam
•  Adres, postcode, woonplaats
•  Geboortedatum
•  Telefoonnummer(s)
•  Emailadres
•  Medische / gezondheid gegevens
•  Cliëntnummer/Polisnummer Ziektekostenverzekering
•  Toestemmingformulier beide ouders Minderjarige
•  Ondertekende behandelovereenkomst

Doel van opslag van bovenstaande informatie: Het mogelijk maken om een behandeling plaats te laten vinden. Ook op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn: 20 jaar op basis wet WGBO. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

De volgende informatie wordt opgeslagen in digitaal Word bestand opgeslagen t.b.v. van facturatie- en administratieve doeleinden:
•  Voornaam, achternaam
•  Adres, postcode, woonplaats
•  Geboortedatum
•  Telefoonnummer(s)
•  Cliëntnummer/Polisnummer Ziektekostenverzekering

Bewaartermijn: wettelijk 7 jaar

Deze gegevens worden opgeslagen in een goed met wachtwoord beveiligde PC die niet met een netwerk verbonden is. De beveiligingsupdates worden regelmatig en op tijd uitgevoerd. De facturen worden geprint en in afgesloten kast bewaard.

De geprinte (niet digitale facturen) worden jaarlijks aan administratiekantoor Oudshoorn te Nieuw Vennep ter beschikking gesteld om de financiële administratie te voeren met als doel een jaarafsluiting plaats te laten vinden. Met Administratiekantoor Oudshoorn heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Behandelovereenkomst

Hieronder kunt u zien welke voorwaarden er in een behandelovereenkomst met Dina Vos, alternatief geneeskundige staan.

Voorwaarden overeenkomst:

 • Uw CAM-Therapeut is aangesloten bij de FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving (fagt.org).
 • Uw FAGT CAM-Therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntgegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
 • CAM-Therapeuten van de FAGT zijn verplicht een actuele tarievenlijst op de eigen website te plaatsen, dan wel de prijslijst duidelijk zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De FAGT CAM-Therapeut dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De CAM-Therapeut verplicht is om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
 • U de CAM-therapeut vrijwillig bezoekt en de voorgestelde therapie vrijwillig ondergaat.
 • U zich als cliënt verplicht om, middels het intake- en anamneseformulier, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-Therapeut te verstrekken.
 • U als cliënt het recht tot inzage in het eigen dossier hebt.
 • U zich verplicht een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • U bij een klacht over de behandeling in eerste instantie met uw CAM-Therapeut in gesprek gaat. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir (quasir.nl) conform de wkkgz.
 • Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden te allen tijde kan geschieden.
 • Indien u als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, u deze eenzijdig kunt beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-Therapeut.
 • De FAGT CAM-Therapeut de overeenkomst alleen eenzijdig kan beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk beargumenteerd te zijn.
 • Betaling van de behandelingen in onderling overleg geschied waarbij contant of na factuur betaald kan worden.
 • U de factuur iedere behandeling van uw CAM-Therapeut ontvangt.

Reacties zijn gesloten.